Algemene voorwaarden

Voor vrijwilligers

 

Algemene voorwaarden. 

Voor vrijwilligers.

De Nieuwe Gevers verzorgt het platform voor het ‘matchen’ van vrijwilligers aan maatschappelijke organisaties. Het doel van de Nieuwe Gevers is om op deze manier een bijdrage te doen aan maatschappelijke organisaties, door de kennis en kunde van professionals in te laten zetten voor maatschappelijke vooruitgang. Door deelname aan de vrijwilligersprojecten verklaren deelnemende partijen zich bekend met de voorwaarden van De Nieuwe Gevers zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden.

Voor de verschillende groepen gebruikers – vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en organisaties die hun werknemers in staat willen stellen een deel van hun arbeidstijd als vrijwilliger te besteden – gelden verschillende sets regels. De hieronder opgesomde regels, die ook gaan over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van De Nieuwe Gevers, gelden voor vrijwilligers

 1. Toepasselijkheid 
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor particulieren die door De Nieuwe Gevers aan een ideële organisatie wordt gematched ter uitvoering van een project op vrijwillige basis ("Vrijwilligers") via het door De Nieuwe Gevers, op de internetpagina www.denieuwegevers.nl beschikbaar gestelde platform (het "Platform") waar Vrijwilligers in contact kunnen komen met ideële organisaties ("Maatschappelijke Organisaties") die van de diensten van de Vrijwilligers gebruik willen maken.
  2. Alvorens gebruik te maken van het Platform, moet de Vrijwilliger zich registreren. Bij deze registratie accepteert de Vrijwilliger de algemene voorwaarden. De Nieuwe Gevers bevestigt de aanmelding aan de Vrijwilliger per e-mail. Hiermee komt de gebruikersovereenkomst met De Nieuwe Gevers tot stand, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
  3. De Vrijwilliger kan alleen een particulier zijn die zichzelf heeft ingeschreven. Het is particulieren of organisaties uitdrukkelijk niet toegestaan zich in te schrijven als vrijwilliger om vrijwilligerswerk te zoeken voor anderen. 
  4. Het is niet mogelijk actief te zijn op het Platform zonder gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet mogelijk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Nieuwe Gevers. 
 2. Werking van het Platform
  1. Middels het Platform zorgt De Nieuwe Gevers ervoor dat Vrijwilligers en Maatschappelijke Organisaties op een efficiënte manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarvoor plaatst De Nieuwe Gevers, in overleg met Maatschappelijke Organisaties, een advertentie, die informatie over het project, het gewenste werkproduct, en de vereiste vaardigheden en expertise van de Vrijwilliger bevat, (de "Briefing"), op het Platform. Vrijwilligers kunnen zich naar aanleiding van een Briefing aanmelden voor het project. 
  2. Uit de aanmeldingen naar aanleiding van de Briefing maakt de Maatschappelijke Organisatie de keuze voor een Vrijwilliger. De Nieuwe Gevers heeft hier geen betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor. De Nieuwe Gevers stelt niet de selectiecriteria vast en heeft daar ook geen invloed op. 
  3. Na acceptatie door de Maatschappelijke Organisatie brengt De Nieuwe Gevers de Vrijwilliger en de Maatschappelijke Organisatie met elkaar in contact. De Nieuwe Gevers is echter niet op de hoogte van de afspraken die zij daarna onderling maken over het verlenen en ontvangen diensten of van de manier waarop en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. De Nieuwe Gevers heeft daar ook geen invloed op. 
  4. De Nieuwe Gevers verricht, behalve door (a) het ter beschikking stellen van het Platform en algemene tips over de samenwerking en (b) het in contact brengen van Vrijwilligers en Maatschappelijke Organisaties zelf geen diensten en is geen partij bij overeenkomsten die Maatschappelijke Organisaties sluiten met Vrijwilligers.
 3. Voorwaarden: Leeftijd, vrijwilligerswerk, naleven wet
  1. Om Vrijwilliger te zijn, moet je ouder zijn dan 18. 
  2. Het is Vrijwilligers niet toegestaan het Platform te gebruiken om betaald werk te verrichten. Vrijwilligers zullen geen loon of vergoeding voor hun werkzaamheden vragen. Hieronder valt zowel een beloning in geld als in natura. Het is de Vrijwilliger verboden aanspraak te maken op een kostenvergoeding, tenzij dat vooraf is afgesproken met de Maatschappelijke Organisatie. Het is Maatschappelijke Organisaties verboden loon of een vergoeding voor werkzaamheden aan te bieden. 
  3. De Vrijwilliger verricht de dienst voor de Maatschappelijke Organisatie op vrijwillige basis. Er komt geen arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 BW tot stand tussen de Maatschappelijke Organisatie en de Vrijwilliger en ook niet tussen De Nieuwe Gevers en de Vrijwilliger. 
  4. Maatschappelijke Organisaties en Vrijwilligers zijn verplicht zich bij het gebruik van het Platform aan de wet te houden.
 4. Verplichtingen Vrijwilliger
  1. Het account van de Vrijwilliger is persoonsgebonden. Het is de Vrijwilliger verboden anderen toegang te verlenen tot zijn of haar account of dat te delen. 
  2. Het is verboden Maatschappelijke Organisaties te benaderen met een ander doel dan het bieden van de in de Briefing gevraagde dienst. Acquisitie of commerciële activiteiten zijn nadrukkelijk verboden, net als het doen van voorstellen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. 
  3. De Vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die kenbaar wordt uit de projecten. Deze informatie mag alleen worden gebruikt in het kader van de werkzaamheden en ten behoeve van de Maatschappelijke Organisatie.
 5. Verplichtingen De nieuwe gevers
  1. De Nieuwe Gevers doet, voor zover dit technisch mogelijk is, haar best ervoor te zorgen dat het Platform blijft werken en om verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik te voorkomen. De Nieuwe Gevers kan hiervoor tijdelijk de toegang tot het Platform beperken.
  2. De Nieuwe Gevers beheert, zolang de Vrijwilliger actief is op het Platform, een persoonlijk account voor de Vrijwilliger. 
  3. De Nieuwe Gevers is niet verplicht ervoor te zorgen dat een Vrijwilliger daadwerkelijk vrijwilligerswerk kan verrichten. 
 6. Juistheid gegevens en gegevensbescherming 
  1. De Vrijwilliger is verplicht bij de registratie de juiste gegevens te verstrekken.
  2. In het Privacy statement van De Nieuwe Gevers vind je meer informatie over hoe op een veilige manier met jouw gegevens wordt omgegaan. 
 7. Beoordelingen 
  1. De Maatschappelijke Organisatie kan de Vrijwilliger beoordelen. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Ze dienen op faire en zakelijke wijze te worden opgesteld en mogen geen onfatsoenlijke, beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhoud hebben (bijvoorbeeld industriële eigendomsrechten van derden schenden). 
  2. Beoordelingen geven uitsluitend de uitingen weer van de opsteller (de Maatschappelijke Organisatie en niet die van De Nieuwe Gevers. De Nieuwe Gevers staat niet in voor de (juistheid van de) inhoud van de beoordelingen.
  3. De Vrijwilliger kan een beoordeling die niet aan het bovenstaande voldoet bij De Nieuwe Gevers melden. De Nieuwe Gevers zal de beoordeling dan beoordelen en eventueel verwijderen.
  4. Het is niet toegestaan het beoordelingssysteem op bedrieglijke wijze te (proberen te) beïnvloeden. 
 8. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
  1. De Maatschappelijke Organisatie en de Vrijwilliger zijn volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van hun onderlinge afspraken. De Nieuwe Gevers is in geen geval partij bij die afspraken. De Nieuwe Gevers heeft geen invloed op de uitvoering van de tussen de Maatschappelijke Organisatie en de Vrijwilliger gemaakte afspraken en is daar niet voor verantwoordelijk. 
  2. De Vrijwilliger vrijwaart De Nieuwe Gevers volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
  3. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van De Nieuwe Gevers, is De Nieuwe Gevers op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Vrijwilliger in verband met het gebruik van het Platform, het account van de Vrijwilliger, de handelingen van de Vrijwilliger en de handelingen van de Maatschappelijke Organisatie.
  4. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het volgende artikellid van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat De Nieuwe Gevers in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.
  5. De Vrijwilliger vrijwaart De Nieuwe Gevers voor eventuele aanspraken van derden in verband met enig handelen of nalaten door de zakelijke dienstverlener. Indien De Nieuwe Gevers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Vrijwilliger gehouden De Nieuwe Gevers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Vrijwilliger in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Nieuwe Gevers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Nieuwe Gevers en derden die daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Vrijwilliger.
 9. Overige
  1. Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige contractuele verhouding tussen De Nieuwe Gevers en de Vrijwilliger. Aanvullende afspraken kunnen alleen schriftelijk tot stand komen.
  2. Deze Algemene voorwaarden kunnen door De Nieuwe Gevers te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt aan Vrijwilligers. Voor lopende projecten zullen steeds de voorwaarden van toepassing zijn, zoals deze bij aanvang van een project gelden. 
  3. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.