Algemene voorwaarden.

Afspraken en regels.

Platform Voorwaarden ‘De Nieuwe Gevers’: 

De Nieuwe Gevers verzorgt het platform voor het ‘matchen’ van vrijwilligers (Hix developers, Creatives, Service designers etc.) aan maatschappelijke organisaties. 

Het doel van De Nieuwe Gevers is om op deze manier een bijdrage te doen aan goede doelen, door de kennis en kunde van professionals in te zetten voor maatschappelijke vooruitgang. 

Door deelname aan de vrijwilligersprojecten verklaren deelnemende partijen zich bekend met deze voorwaarden van De Nieuwe Gevers zoals verwoord in deze Algemene voorwaarden. 

Toepasselijke voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitvoeren van werkzaamheden die op vrijwillige basis worden uitgevoerd door professionals uit de de digitale en creatieve industrie. Dit zijn vrijwilligers met ervaring en expertise op het gebied van digitale oplossingen & creatieve werkzaamheden die op individuele basis worden gematcht aan een project van een goed doel. 

Definities:

Goed doel: iedere organisatie die geregistreerd staat en bekend is als een organisatie met een ideële doelstelling in Nederland en activiteiten ontplooid om de ideële doelstelling te bevorderen. 

Vrijwilligers: professionals binnen de creatieve en digitale industrie. 

Matchen: Het koppelen van een vrijwilliger aan een project ofwel een speed consulting project van het goede doel voor digitale en creatieve werkzaamheden of consultancy. 

 

Type projecten en voorwaarden: 

Goede doelen kunnen De Nieuwe Gevers voor de volgende projecten benaderen:

Projects

 

Speed consulting.

 

Disciplines

Goede doelen kunnen een beroep doen op de volgende disciplines en aan De Nieuwe Gevers vragen een vrijwilliger te vinden in de volgende disciplines:

 

Designers, Creatives, User Experience designers, Service designers, Strategen, Online marketeers, Technical consultants, Agile Coaches,  Communicatie experts, Marketing specialisten, Testers & Developers.  Matching door De Nieuwe Gevers:

 

De Nieuwe Gevers spant zich tot het uiterste in om de juiste vrijwilliger te vinden en vraagt voor deze service een vergoeding. Deze fees zijn op te vragen bij De Nieuwe Gevers en worden vooraf besproken met het goede doel. 

 

De werkzaamheden van de vrijwilliger:

Het goede doel is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die de vrijwilliger die individueel uitvoert voor het goede doel en De Nieuwe Gevers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze werkzaamheden. 

Wanneer er besloten wordt op de vestigingslocatie van het goede doel te werken, is het goede doel verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de vrijwilliger, en deze te voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen om een bijdrage te kunnen leveren aan het project van het goede doel. 

Het goede doel is tevens verantwoordelijk voor:
Verantwoordelijkheid en resultaten:

De vrijwilliger kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor enig resultaat dat voortkomt vanuit een project of een speed consulting project. Dit resultaat blijft ten alle tijde voor rekening en risico van het goede doel. 

 

Garantie en aansprakelijkheid:

De Nieuwe Gevers is op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor werkzaamheden van een vrijwilliger die op individuele basis door De Nieuwe Gevers gematched is aan het goede doel. 

De Nieuwe Gevers geeft geen garantie ten aanzien van het beoogde resultaat van een project en kwaliteit van de vrijwilliger. 

 

Geheimhouding:

De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die kenbaar wordt uit de projecten en de consulting projecten. Deze informatie mag alleen worden gebruikt in het kader van de werkzaamheden en ten behoeve van het goede doel. 

 

Open platform

De Nieuwe Gevers is een open platform, wat betekent dat projecten openbaar te vinden zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het goede doel dat hier geen zaken in staan die niet publiekelijk gesteld mogen worden (vanuit interne belangen).

 

Geen acquisitie:

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om op basis van de inzet van een vrijwilliger om over te gaan tot acquisitie bij de organisatie van het goede doel voor reguliere werkzaamheden (vanuit een bedrijf of freelance positie). 

Daarnaast is het niet toegestaan om buiten De Nieuwe Gevers de vrijwilliger te vragen voor extra werkzaamheden. Nieuwe projecten of project uitbreidingen gaat altijd in overleg met De Nieuwe Gevers. 

 

Gebruik naam en logo goed doel en agency:

De Nieuwe Gevers mag op haar website het logo en naam van het goede doel gebruiken om kenbaar te maken, welke goede doelen via De Nieuwe Gevers worden ondersteund bij digitale projecten. De Nieuwe Gevers zal het logo van het goede doel alleen gebruiken voor dit doel en het logo en de naam van het goede doel niet gebruiken in overige uitingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het goede doel.

 

Toepasselijk recht:

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

Wijzigingen:

 

Deze Algemene voorwaarden kunnen wijzigen en het staat De Nieuwe Gevers vrij deze voorwaarden om de zoveel tijd aan te passen. 

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt aan deelnemende goede doelen, agencies en vrijwilligers. 

 

Voor lopende projecten zullen steeds de voorwaarden van toepassing zijn, zoals deze bij aanvang van een project gelden.

 

Utrecht, 2019