Oveereenkomst voorwaarden.

Voor ideële organisaties.

1. Toepasselijkheid

Welkom op het online vrijwilligersplatform van De Nieuwe Gevers B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 75862506 (“De Nieuwe Gevers”).

Deze overeenkomst voorwaarden zijn  van toepassing bij het gebruik door jou (“Ideële Organisatie”) van het Platform van De Nieuwe Gevers, als ideële organisatie. Om een profiel te creëren en gebruik te maken van de diensten van het Platform dient de gebruiker (“Ideële Organisatie”)  deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

De Nieuwe Gevers is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de voorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door de Ideële Organisatie alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform. Indien de Ideële Organisatie het niet eens is met de wijzigingen, dient de Ideële Organisatie geen verder gebruik te maken van het Platform.

Indien de Ideële Organisatie vragen heeft met betrekking tot deze overeenkomst voorwaarden, kan de Ideële Organisatie een e-mail sturen naar team@denieuwegevers.nl

2. Definities

"Abonnementskosten" betekent de maandelijkse kosten die de Ideële Organisatie aan DNG betaalt als vergoeding voor het gebruik van de diensten van DNG;

"Algemene voorwaarden" betekent de algemene voorwaarden van DNG;

"Briefing" betekent de informatie die DNG op haar Platform deelt over het Project om aanmeldingen van Vrijwilligers aan te trekken en op basis waarvan een Match tot stand wordt gebracht;

"DNG" heeft een betekenis overeenkomstig hetgeen is neergelegd in de aanhef van deze Overeenkomst;

"Ideële Organisatie" heeft de betekenis zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst;

"Match" heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 3.1.1 van deze Overeenkomst;

"Matchingsproces" heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 3.1.2 (f) van deze Overeenkomst;

"Overeenkomst" heeft de betekenis zoals omschreven in de aanhef onder (C) van deze Overeenkomst;

"Overeenkomstperiode" heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 5.1.1 van deze Overeenkomst;

"Overeenkomstvoorwaarden" betekent de voorwaarden zoals in de Overeenkomst neergelegd;

"Overmachtssituatie" heeft de betekenis zoals omschreven in artikel 14.1.1 van deze Overeenkomst;

"Platform" heeft de betekenis zoals omschreven in de aanhef onder (A) van deze Overeenkomst en is te bereiken op het volgende webadres: www.denieuwegevers.nl;

"Project" betekent naar tijd en onderwerp afgebakende werkzaamheden die worden verricht door de Vrijwilliger naar aanleiding van het in de Briefing vervatte verzoek van de Ideële Organisatie, gericht op het realiseren van een Werkproduct;

"Projectduur" betekent de duur van het Project, zoals tussen Partijen overeen is gekomen;

"Schriftelijk" betekent per brief of e-mail;

"Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie van of over een Partij, [inclusief haar bestuurder(s)/werknemer(s)] waarvan de andere Partij weet of behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is [, waaronder [informatie]];

"Vrijwilliger" betekent de vrijwilliger die aan de Ideële Organisatie wordt gekoppeld door DNG naar aanleiding van de Briefing ter uitvoering van het Project;

"Werkproduct" is het uiteindelijke eindresultaat van de werkzaamheden van de Vrijwilliger na succesvolle afronding van het Project.

3. Verplichtingen DNG

3.1 DNG zal redelijke inspanningen verrichten om een Vrijwilliger te vinden die wat betreft vaardigheden, expertise en interesse aansluit bij de wensen van de Ideële Organisatie (een "Match"). Deze verplichting is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. DNG biedt geen garantie dat zij een Match tot stand zal kunnen brengen.

3.2 DNG tracht een Match tot stand te brengen door:

 1. a. het begeleiden van de Ideële Organisatie in de afbakening van de reikwijdte van het Project en het concretiseren van het gewenste Werkproduct;
 2. het adviseren en begeleiden van de Ideële Organisatie in de projectkeuze;
 3. het begeleiden van de Ideële Organisatie bij het aanleveren van de informatie vereist voor het opstellen van de Briefing;
 4. het inhoudelijk reviewen van de Briefing en (indien van toepassing) het voorstellen van aanpassingen aan de Briefing; 
 5. het plaatsen van de Briefing op het Platform van DNG;
 6. het adviseren van de Ideële Organisatie in haar keuze voor een Vrijwilliger;
 7. het in contact brengen van de Vrijwilliger(s) met de Ideële Organisatie (het "Matchingsproces"); en
 8. de begeleiding van de Ideële Organisatie en de Vrijwilliger bij de start van het Project.

3.3 De wijze van uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld onder 3.2 (a) tot en met (h), wordt naar inzicht van DNG bepaald. 

3.4 Indien op basis van de Briefing te weinig mogelijke kandidaten zich hebben aangemeld of geen Match tot stand is gekomen, kan DNG, in overleg met de Ideële Organisatie, besluiten aanvullende werkzaamheden te verrichten, zoals het reviewen van de Briefing en het genereren van extra aandacht voor het betreffende Project. DNG heeft geen verplichting tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

3.5 Ingeval van een Match, zal DNG gedurende het Project doorlopende ondersteuning aan het samenwerkingsproces tussen Vrijwilliger en de Ideële Organisatie bieden. Hieronder wordt onder andere verstaan: 

 1. het monitoren van het samenwerkingsproces tussen de Vrijwilliger en de Ideële Organisatie door periodiek contact op te nemen met de Vrijwilliger en de Ideële Organisatie; en
 2. het bemiddelen tussen de Vrijwilliger en de Ideële Organisatie bij mogelijke geschillen ten aanzien van de uitvoering van het Project.
4. Verplichtingen ideële organisatie

4.1 Abonnementskosten

4.1.1 De Ideële Organisatie is verplicht de Abonnementskosten tijdig te voldoen door betaling op het volgende rekeningnummer: NL45 INGB 0006 3755 05.

4.1.2 De Abonnementskosten worden vastgesteld op basis van de in  "Pricing List". 

4.1.3 De Ideële Organisatie is verplicht de Abonnementskosten te voldoen:

 1. wanneer de Overeenkomst voor de eerste keer wordt aangegaan: de Abonnementskosten voor de gehele Overeenkomstperiode in één keer, binnen 21 dagen na het sluiten van de Overeenkomst; 
 2.  wanneer de Overeenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd: maandelijks, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de maand waarover de Abonnementskosten worden betaald; of
 3. wanneer de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd: de Abonnementskosten voor de totale verlengde periode in één keer, binnen 21 dagen na de start van de verlenging van de Overeenkomstperiode.

4.1.4 De Abonnementskosten zijn voldaan wanneer DNG deze op haar rekening heeft ontvangen.

4.2 Overige verplichtingen

4.2.1 De Ideële Organisatie bereidt zelf een Briefing voor een Project voor. De Briefing bevat informatie over het Project, het gewenste Werkproduct, en de vereiste vaardigheden en expertise van de Vrijwilliger. Deze Briefing dient door DNG te worden goedgekeurd. De Ideële Organisatie is verplicht de feedback van DNG op de door de Ideële Organisatie voorbereide Briefing te implementeren en de Briefing naargelang aan te passen, alvorens deze op het Platform zal worden geplaatst.

4.2.2 De Ideële Organisatie dient gedurende de looptijd van het Project en de zes daaropvolgende maanden te kwalificeren als een organisatie met een ideële of sociaal maatschappelijke doelstelling, hetgeen betekent dat de Ideële Organisatie blijkens haar statutaire doelstelling een algemeen maatschappelijk belang behartigt. DNG behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te weigeren indien zij van mening is dat de deelnemende ideële organisatie niet langer als zodanig kwalificeert.

4.2.3 De Ideële Organisatie zal informatie die zij van DNG ontvangt over Vrijwilligers voor het Matchingsproces enkel voor dit doel gebruiken en deze informatie verwijderen zodra het Matchingsproces is afgerond, met uitzondering van gegevens over de Vrijwilliger met wie een Match tot stand komt.

4.2.4 De Ideële Organisatie is zelf verantwoordelijk voor het maken van passende afspraken en het sluiten van een overeenkomst met de Vrijwilliger nadat het Matchingsproces is voltooid.

5 Duur van overeenkomst

5.1 Duur

5.1.1 De Overeenkomst tussen DNG en de Ideële Organisatie wordt initieel aangegaan voor de duur van 12 maanden (de "Overeenkomstperiode"). Gedurende de Overeenkomstperiode kan de Ideële Organisatie verschillende projecten op het Platform plaatsen binnen het aantal spots dat overeengekomen is.

5.1.2 De Overeenkomstperiode is aaneengesloten.

5.2 Beëindiging en verlenging Overeenkomst voor bepaalde tijd

5.2.1 De Ideële Organisatie kan de Overeenkomst gedurende de loop van de Overeenkomstperiode als gespecificeerd in artikel 5.1 niet tussentijds beëindigen.

5.2.2 Drie weken voor afloop van de Overeenkomstperiode treden Partijen in overleg of de Ideële Organisatie de Overeenkomst:

 1. wenst te verlengen, in welk geval de Overeenkomstperiode kan worden verlengd voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd. Ingeval van verlenging voor bepaalde tijd geldt artikel 4.2.1 overeenkomstig, in geval van verlenging voor onbepaalde tijd geldt artikel 5.3; o
 2. wenst te beëindigen, behoudens artikel 5.2.5.

5.2.3 Indien geen overleg tussen Partijen heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de afloop van de Overeenkomstperiode, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Opzegging is in dat geval mogelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3

5.2.4 Partijen hebben geen verplichting om de Overeenkomst te verlengen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 5.2.5.

5.2.5 De Overeenkomst kan niet beëindigd worden zolang een Project nog niet is afgerond. In dat geval wordt de duur van de Overeenkomst verlengd voor de door Partijen overeen te komen duur van het Project. In geval meerdere Projecten tegelijkertijd lopen, wordt de Overeenkomst verlengd voor de duur van het Project dat het langst zal lopen. In die periode kan geen nieuw Project meer worden gestart. DNG is gedurende de periode waarvoor de Overeenkomst wordt verlengd niet beschikbaar voor project support. DNG biedt geen ondersteuning aan de Ideële Organisatie en wanneer er sprake is van beletsel, zoals beschreven in artikel 6.2.2, de briefing niet opnieuw plaatsen. In dit geval zijn geen Abonnementskosten verschuldigd over de verlengde duur van de Overeenkomst.

5.3 Opzegging en beëindiging Overeenkomst voor onbepaalde tijd

5.3.1 Onder voorbehoud van artikel 5.3.2, dient beëindiging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.3.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts worden opgezegd indien alle Projecten van de Ideële Organisatie op de datum waartegen de Ideële Organisatie de Overeenkomst wenst te beëindigen, zijn afgerond. Artikel 5.2.5 is van overeenkomstige toepassing.

5.3.3 Over de maand waarin de Overeenkomst wordt beëindigd dienen de volledige Abonnementskosten voldaan te worden. DNG zal niet overgaan tot terugbetaling van een deel van de Abonnementskosten wanneer de Overeenkomst vóór de laatste dag van de maand afloopt.

5.4 Tussentijdse opzegging door DNG

5.4.1 DNG kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij sprake is van een van de volgende omstandigheden:

 1. DNG kan de Overeenkomst per direct opzeggen wanneer zij constateert dat de Ideële Organisatie (een deel van) de Overeenkomstvoorwaarden niet naleeft;
 2. DNG kan de Overeenkomst per direct opzeggen in geval van onzorgvuldig of grof nalatig handelen aan de zijde van de Ideële Organisatie.
 3. DNG kan de Overeenkomst per direct opzeggen indien sprake is van een beletsel aan de zijde van de Ideële Organisatie overeenkomstig artikel 6.1.1.
 4. DNG kan de Overeenkomst per direct opzeggen wanneer de Ideële Organisatie in staat van faillissement verkeert of aan de Ideële Organisatie surseance van betaling is verleend, dan wel wanneer de Ideële Organisatie in de toestand verkeert waarin zij heeft opgehouden te betalen.

5.4.2 In geval de Ideële Organisatie inbreuk maakt op de Overeenkomstvoorwaarden, behoudt DNG zich het recht voor de Ideële Organisatie de toegang tot het Platform (tijdelijk) te ontzeggen en lopende Projecten stop te zetten.

5.4.3 In geval van opzegging door DNG van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, vindt geen terugbetaling van de Abonnementskosten plaats.

6. Beletsel in de uitvoering van een project

6.1.1 Indien de Vrijwilliger of de Ideële Organisatie meent dat sprake is van een beletsel aan de zijde van de Ideële Organisatie, zal de Ideële Organisatie hierover in overleg te treden met DNG. DNG zal op basis van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 6.1.2, dan wel andere omstandigheden die haar in die situatie relevant voorkomen, beoordelen of sprake is van een beletsel.

6.1.2 Onder beletsel wordt voor toepassing van artikel 6.1 onder meer verstaan dat:

 1. de Ideële Organisatie door tijdgebrek of andere omstandigheden niet in staat is de Vrijwilliger te instrueren of aan te sturen;
 2. de Ideële Organisatie niet over de benodigde (hulp)middelen of faciliteiten voor de uitvoering van het Project beschikt; of
 3. een geschil zoals gespecifieerd in artikel 3.5(b) zich voordoet.

6.1.3 Indien DNG oordeelt dat de Ideële Organisatie belet is en sprake is van een beletsel in de zin van artikel 6.1.2 (a) tot en met (c):

 1. kan DNG de samenwerking tussen de Ideële Organisatie en de Vrijwilliger beëindigen of tijdelijk stopzetten; en
 2. kan opzegging door DNG plaatsvinden overeenkomstig de in artikel 5.4 neergelegde voorwaarden.

6.2 Beletsel aan de zijde van de Vrijwilliger

6.2.1 Indien de Vrijwilliger of de Ideële Organisatie meent dat sprake is van een beletsel aan de zijde van de Vrijwilliger, zal DNG hierover in overleg te treden met de Vrijwilliger. DNG zal op basis van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 6.2.2, dan wel andere omstandigheden die haar in die situatie relevant voorkomen, beoordelen of sprake is van een beletsel.

6.2.2 Onder beletsel wordt voor toepassing van artikel 6.2 onder meer verstaan dat:

 1. de Vrijwilliger niet over de benodigde expertise/vaardigheden beschikt om het Project af te ronden;
 2. de Vrijwilliger door tijdgebrek het Project niet kan afronden;
 3. de Vrijwilliger niet over de benodigde (hulp)middelen of faciliteiten beschikt voor de uitvoering van het Project;
 4. een geschil zoals gespecifieerd in artikel 3.5(b) doet zich voor.

6.2.3 Indien DNG oordeelt dat de Vrijwilliger belet is, zal DNG, behoudens artikel 6.2.4, de Briefing opnieuw op het Platform plaatsen zodat de Ideële Organisatie een andere Vrijwilliger kan vinden voor de afronding van het Project, tenzij Partijen tot een andere oplossing komen.

6.2.4 Indien de Ideële Organisatie de Briefing opnieuw op het Platform wenst te laten plaatsen door DNG, dient de Ideële Organisatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 werkdagen na constatering van het beletsel door de Ideële Organisatie hierover contact op te nemen met DNG. De Ideële Organisatie dient aan te tonen dat:

 1. de Ideële Organisatie contact heeft gezocht met de Vrijwilliger, althans hiertoe een poging heeft gedaan.
 2. de Ideële Organisatie zelf tijdig heeft gereageerd op vragen van de Vrijwilliger;
 3. de Ideële Organisatie van de Vrijwilliger niet meer heeft gevraagd of verwacht dan wat is afgesproken op basis van de Briefing en reikwijdte van het Project;
 4. de Ideële Organisatie voldoende tijd heeft gereserveerd om de Vrijwilliger te begeleiden in de uitvoering van het Project; en
 5. geen sprake is van beletsel zoals beschreven in artikel 5.1.2 (a) tot en met (b) aan de zijde van de Ideële Organisatie.

6.2.5 Indien door een beletsel aan de zijde van de Vrijwilliger het Project stil is komen te liggen, kan DNG besluiten om compensatie te bieden. DNG is vrij om te bepalen in welke vorm deze compensatie zal plaatsvinden.

7. Toestemming gebruik werkproduct en logo ideële organisatie

7.1.1 De Ideële Organisatie geeft DNG hierbij toestemming om het Werkproduct te gebruiken als reclamemateriaal.

7.1.2 De Ideële Organisatie verleent hierbij aan DNG een niet-exclusieve licentie voor de duur van deze Overeenkomst en drie jaar daarna om het logo van de Ideële Organisatie in haar reclamemateriaal te gebruiken. Bij het gebruik van het Logo zal DNG alle redelijke instructies van de Ideële Organisatie met betrekking tot het gebruik van het Logo opvolgen, en al hetgeen doen of nalaten dat redelijkerwijze noodzakelijk is om de goede naam en reputatie van de Ideële Organisatie te beschermen. Als DNG niet aan het in dit artikel 7.1.2 bepaalde voldoet, de Ideële Organisatie DNG schriftelijk heeft aangemaand binnen een redelijke termijn alsnog te voldoen aan de betreffende voorwaarden en zulks is niet gebeurd, staat het de Ideële Organisatie vrij de in dit artikel 7.1.2 verleende licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen. Een dergelijke beëindiging laat de rest van deze Overeenkomst onverlet.

8. Verbod op acquisitie

8.1 Geen acquisitie van Vrijwilliger toegestaan

De Ideële Organisatie zal het Platform niet gebruiken voor acquisitie van Vrijwilligers. Gedurende het Matchingsproces is het de Ideële Organisatie niet toegestaan uit eigen beweging direct contact op te nemen met een Vrijwilliger. Indien blijkt dat de Ideële Organisatie het Platform voor acquisitiedoeleinden gebruikt, kan DNG de Overeenkomst beëindigen overeenkomstig artikel 5.4.1 (a), dan wel de Ideële Organisatie de toegang tot het Platform ontzeggen of lopende Projecten stopzetten overeenkomstig artikel 5.4.2.

8.2 Nieuw Project met dezelfde Vrijwilliger

8.2.1 De Ideële Organisatie mag een Vrijwilliger na de afronding van een Project niet benaderen voor een nieuw of opvolgend Project of voor andersoortige werkzaamheden voor de Ideële Organisatie, op welke wijze of in welke vorm dan ook.

8.2.2 Indien de Ideële Organisatie voor een opvolgend Project opnieuw dezelfde Vrijwilliger wil benaderen, kan dit uitsluitend door hierover contact op te nemen met DNG.

8.3 Schade

De Ideële Organisatie is aansprakelijk voor eventuele schade geleden door DNG als gevolg van een schending van het acquisitieverbod door de Ideële Organisatie.

9 Geheimhouding

9.1.1 Partijen betrachten geheimhouding ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie die tussen hen wordt uitgewisseld. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie beschermen op dezelfde wijze waarop zij hun eigen Vertrouwelijke Informatie beschermen.

9.1.2 De Partijen zullen elkaars Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

9.1.3 Vertrouwelijke Informatie mag uitsluitend openbaar worden gemaakt door de Partijen indien en voor zover dit nodig is op basis van enige wet, regel of regelgeving, of in opdracht van een rechterlijke instantie of een overheidsinstantie, en op voorwaarde dat:

 1. DNG hiervan terstond op de hoogte wordt gebracht zodra zich een dergelijke noodzaak voordoet;
 2. Tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient DNG geconsulteerd te worden over het vrijgeven van de Vertrouwelijke Informatie. Indien DNG redelijk commentaar levert op de reikwijdte en inhoud van de openbaarmaking, dient de Ideële Organisatie dit te goeder trouw in overweging te nemen;
 3. de Ideële Organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

9.1.4 Indien de Ideële Organisatie de Vrijwilliger wil binden aan regels met betrekking tot de omgang met en geheimhouding van bepaalde voor, tijdens of na de Projectduur verkregen Vertrouwelijke Informatie, dient de Ideële Organisatie daartoe zelf een overeenkomst aan te gaan met de Vrijwilliger.

9.1.5 DNG is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of de verspreiding van Vertrouwelijke Informatie van de Ideële Organisatie door de Vrijwilliger.

10. Verwerking persoonsgegevens

DNG zal voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De wijze waarom DNG dit doet staat omschreven in het privacy statement van DNG, dat te raadplegen is op https://denieuwegevers.nl/privacy-statement .

11. Aansprakelijkheid

11.1 Geen aansprakelijkheid voor DNG

11.1.1 DNG is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door enig handelen of nalaten van DNG, in de loop van of gerelateerd aan de uitvoering van haar diensten in het kader van deze Overeenkomst, met uitzondering van de gevallen waarin dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DNG. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag aan Abonnementskosten betaald aan DNG voor haar dienstverlening in het kalenderjaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

11.1.2 DNG accepteert geen aansprakelijkheid jegens de Ideële Organisatie noch jegens derden, voor materiële schade of lichamelijk letsel ontstaan als gevolg van het gebruik van haar diensten of door naleving van de Overeenkomstvoorwaarden.

11.1.3 De bestuurders en werknemers van DNG zijn niet aansprakelijk voor de schade zoals beschreven in artikelen 11.1.1 en 11.1.2.

11.2 Geen aansprakelijkheid voor Vrijwilliger

11.2.1 DNG staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van het werk van de Vrijwilliger. DNG is niet aansprakelijk voor gebrekkige of niet-deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden door de Vrijwilliger. DNG is tevens niet aansprakelijk voor een gebrekkig Werkproduct of een gebrekkige of onvolledige afronding van het Project.

11.2.2 DNG is niet aansprakelijk voor de schade zoals gespecificeerd in artikel 11.1, wanneer deze door de Vrijwilliger wordt veroorzaakt.

12. Vrijwaring

12.1.1 De Ideële Organisatie vrijwaart DNG, haar bestuurders en haar werknemers tegen alle aanspraken van derden in verband met deze Overeenkomst, waaronder ook begrepen wordt de uitvoering van de werkzaamheden door de Vrijwilliger en het gebruik maken door DNG van informatie en content die door de Ideële Organisatie is aangeleverd. De vrijwaring heeft ook betrekking op alle schaden en kosten die DNG in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

12.1.2 Als DNG wordt aangesproken door een derde en DNG zich op de vrijwaring wil beroepen, zal DNG de aanspraak onverwijld melden aan de Ideële Organisatie. Zonder voorafgaande toestemming daartoe van de Ideële Organisatie zal DNG haar aansprakelijkheid jegens de betrokken derde niet erkennen, niet afzien van verweer en niet terzake van de aanspraak een schikking aangaan. Als de Ideële Organisatie dat wenst en erkent dat de aanspraak onder de vrijwaring van dit artikel 12.1.1 zal DNG de volledige verdediging tegen de aanspraak overlaten aan de Ideële Organisatie.

13. Kwalificatie DNG

13.1 Geen arbeidsovereenkomst

13.1.1 De Vrijwilliger verricht de werkzaamheden voor de Ideële Organisatie op vrijwillige basis. Tussen de Ideële Organisatie en de Vrijwilliger, noch tussen DNG en de Vrijwilliger, komt een arbeidsovereenkomst in de zin van 7:610 BW tot stand. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een arbeidsrelatie tussen de Vrijwilliger en de Ideële Organisatie dan wel tussen de Vrijwilliger en DNG.

13.1.2 Gezien het karakter van de verhouding tussen de Ideële Organisatie en de Vrijwilliger is het de Ideële Organisatie niet toegestaan de Vrijwilliger voor diens verrichte werkzaamheden een beloning toe te kennen. Daaronder valt zowel een beloning in geld als een beloning in natura.

14. Force majeure

14.1.1 Van een Overmachtssituatie is sprake wanneer het door een omstandigheid, die niet aan één van de Partijen toe te rekenen is, onmogelijk is om de verplichtingen van die Partij onder deze Overeenkomst na te komen. Onder Overmachtssituatie valt niet het gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van door de Ideële Organisatie ingeschakelde derde partijen, het tekortschieten van hulpmiddelen, liquiditeits- of solventieproblemen aan de zijde van de Ideële Organisatie.

14.1.2 In geval één der Partijen in een Overmachtssituatie verkeerd, worden diens verplichtingen onder de Overeenkomst opgeschort tot na afloop van de Overmachtssituatie. Indien de Overmachtssituatie langer dan 30 dagen voortduurt, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat de beëindigende Partij gehouden is tot betaling van compensatie aan de andere Partij.

15. Wijzigingen en afstand

15.1 Wijzigingen en afstand

Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld, en de Partijen kunnen alleen afstand doen van deze Overeenkomst of een deel daarvan, door middel van een Schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.

15.2 Geen impliciete afstand

Als een Partij een recht of vordering onder deze Overeenkomst niet uitoefent, geldt dit niet als afstand van dat recht of die vordering. Als een recht of vordering eenmalig of gedeeltelijk wordt uitgeoefend, heeft dit niet tot gevolg dat het recht of de vordering niet verder of anders kan worden uitgeoefend of dat andere rechten of vorderingen niet kunnen worden uitgeoefend.

16. Geen overdracht

De Ideële Organisatie kan rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen of bezwaren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DNG. Zonder die toestemming komt geen overdracht of bezwaring tot stand.

17.  Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en iedere niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Bevoegde rechter

Alle geschillen die op grond van of in verband met deze Overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen, worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland. De Partijen trachten echter te allen tijde een minnelijke oplossing voor het geschil te bereiken.